தமிழ்

ENGLISH

VAAZHVAHAM, Home for the visually handicapped,  Sabapathipillai Road, Chunnakam, Sri Lanka.

TPs/Fax : 021 2240146, 021 3214447, 021 4591664,   Emails: vaazhvaham@yahoo.comvaazhvaham@gmail.com, Web : www.vaazhvaham.org

கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....
முகப்பு நிறுவனர் நிருவாகம் உறுப்பினர் பயனாளிகள் பங்களிப்பாளர் யிற்சிகள் வைபவங்கள் கொடைகள் ஆக்கங்கள் எம்மை பற்றி
 
 

Talking Watch - on 2nd June 2012

 
   

 
 

 

Mrs.Vimala Santhalingam, from Croydon  celebrated her 60th birthday on 2nd June.

Mr.Santhalingam wanted to give an abnormal gift to his wife.

I suggested to him to provide lunch to visually handicapped children from Vaazhvaham on that day.

He was overwhelmed by the idea. He also agreed provide ten talking watches to the children.

 Mr.Gnanandan and his wife Dr.(Mrs.) Jayanthy from London were also keen in helping the Vaazhvaham inmates. They too donated 10 talking watches.

Er.Soma Rajendran coordinate with other well wishers and very hopeful that rest of the inmates and other visually handicapped will get watches before this Christmas. 

 

     
 
Copyright - All rights reserved by Vaazhvaham 2012