தமிழ்

ENGLISH

VAAZHVAHAM, Home for the visually handicapped,  Sabapathipillai Road, Chunnakam, Sri Lanka.

TPs/Fax : 021 2240146, 021 3214447, 021 4591664,   Emails: vaazhvaham@yahoo.comvaazhvaham@gmail.com, Web : www.vaazhvaham.org

கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....  கல்வியே ஒளி, கல்வியே வழி ..... Education is Light, Education is the path .....
முகப்பு நிறுவனர் நிருவாகம் உறுப்பினர் பயனாளிகள் வைபவங்கள் கொடைகள் கொடையாளிகள் எம்மை பற்றி

அன்னையின் உயிராலயம்

 

 

அன்னையை நான்

ஆராதிக்கின்றேன்

எண்ணும் எழுத்தும்

கண்ணெனத்தகும் என்றான் வள்ளுவன்

ஏன் கண்கள் இல்லாதவர்க்கு

எண்ணும் எழுத்தும் இல்லையா?

கல்லாதவர் முகத்திரண்டு

புண்ணுடையவர் என்றான் வள்ளுவன்

முகத்தில் புண்ணுடையவர்

கற்கத்தான் முடியாதவர்களா?

கண்கள் சிருஷ்டியில் ஒரு சித்திரம்

மனிதனில் ஓர் ஆச்சரியக்குறி

பார்க்கப் பார்க்க

நெஞ்சூறி அனுபவிப்பான் - ஆதலினால்

விழியிழந்தாரை ஒளியிழந்தார் என

ஒழித்து வைத்த காலமன்று

அன்னை தான் அதனை

மாற்றிப் புடம் போட்டாள்

ஆதலால் நான்

அன்னையை ஆராதிக்கின்றேன்.

எத்தனை தடைகள் கொண்ட

ராஜவாசல் தாண்டி

அன்னைதான் இவர்களை

கைப்பிடியாய் தெருவுக்கு கூட்டி வந்தாள்

இது வரை நாளும்

கருகிக்கிடந்த கண்மணிகளை

பிறெயிலின் தூண்டுதலில்

சுடர்வித்தாள் என் அம்மை

அன்னையின் புலமையை நினைத்தால்

புல்லரிக்கின்றது

அன்னையின் அன்பு

அது சமுத்திர ஆழம்

அன்னையின் ஆற்றல்

அது இமயத்தின் உச்சி

அன்னையின் சேவை

அது வானின் வியாபகம்

அன்னையின் அறிவு

அது வற்றாத நீருற்று

ஆதலால் நான்

அன்னையை ஆராதிக்கின்றேன்

அன்னையின் சிந்தையில்

வேர்வையில் கண்ணீரில்

எழுந்து நிற்கும் வாழ்வகம்

விழிபுலன் இழந்தோரின்

விளைநிலமாய் வரலாற்றில் செழித்திட

அன்னையின் நினைவாலயம்

உயிராலயமாய் உயிர்ப்ப10ட்ட

பரம்பொருள் அருளுடன்

பாங்குறவே வாழ்த்துகின்றேன்.

 

திரு. வி. கே. ரவீகரன்

உப செயலாளர் வாழ்வகம்